تماس با ما چاپ صفحه نقشه سایت

زنجیرهای سوراخ دار

زنجيرهای سوراخ دار
(Hollow Pin Chains)

زنجيرهای سوراخ دار
 
Approx
Weight

 Kgf
/m
Allowable
Load

 Kgf
Average
Tensile
Strength
 Kgf
  OCM
Chain No.
T H L2 L1 L E (MIN) d W D P
0.51 180 1,100 1.5 12 8.0 9.5 16.0 4.0 5.65 7.95 7.94 12.70 40 HP
0.84 320 2,000 2.0 15 10.15 11.45 20.3 5.12 7.21 9.55 10.16 15.875 50 HP
1.23 430 2,750 2.4 18 12.7 14.3 25.4 6.0 8.3 12.70 11.91 19.05 60 HP
2.20 780 4,900 3.2 24 16.35 17.85 32.7 8.0 11.0 15.90 15.88 25.40 80 HP
 
زنجيرهای سوراخ دار
 
Approx
Weight

Kgf / m
Allowable
Load

 Kgf
Average
Tensile
Strength
Kgf
  OCM
Chain No.
T H L2 L1 L E (MIN) d W R D P
0.79 0.45 180 1,100 1.5 12 8.0 9.5 16 4.0 5.65 7.95 15.88 7.94 25.40 C2040 HP - C2042 HP
1.19 0.74 320 2,000 2.0 15 10.15 11.45 20.3 5.12 7.21 9.55 19.05 10.16 31.75 C2050 HP - C2052 HP
1.71 1.02 430 2,750 2.4 17.2 12.7 14.3 25.4 6.0 8.3 12.70 22.23 11.91 38.10 C2060 HP - C2062 HP
2.94 1.91 780 4,900 3.2 24 16.35 17.85 32.7 8.0 11.0 15.90 28.58 15.88 50.80 C2080 HP - C2082 HP
زنجیر، زنجیر نقاله، زنجیر غلطکی، زنجیر سری A، زنجیر سریB، جدول انتخاب زنجیر، زنجیر شاخکدار، زنجیر سوراخ دار، زنجیر استیل، زنجیر پلاستیک، زنجیر مدولار، زنجیر دوگام، زنجیر قورباغه ای، زنجیر نقاله قرقره ای، زنجیر حرکت مستقیم، زنجیر حرکت چرخشی، زنجیر دوگام ساده، زنجیر دوگام جرخشی زنجیر، زنجیر نقاله، زنجیر غلطکی، زنجیر سری A، زنجیر سریB، جدول انتخاب زنجیر، زنجیر شاخکدار، زنجیر سوراخ دار، زنجیر استیل، زنجیر پلاستیک، زنجیر مدولار، زنجیر دوگام، زنجیر قورباغه ای، زنجیر نقاله قرقره ای، زنجیر حرکت مستقیم، زنجیر حرکت چرخشی، زنجیر دوگام ساده، زنجیر دوگام جرخشی زنجیر، زنجیر نقاله، زنجیر غلطکی، زنجیر سری A، زنجیر سریB، جدول انتخاب زنجیر، زنجیر شاخکدار، زنجیر سوراخ دار، زنجیر استیل، زنجیر پلاستیک، زنجیر مدولار، زنجیر دوگام، زنجیر قورباغه ای، زنجیر نقاله قرقره ای، زنجیر حرکت مستقیم، زنجیر حرکت چرخشی، زنجیر دوگام ساده، زنجیر دوگام جرخشی زنجیر، زنجیر نقاله، زنجیر غلطکی، زنجیر سری A، زنجیر سریB، جدول انتخاب زنجیر، زنجیر شاخکدار، زنجیر سوراخ دار، زنجیر استیل، زنجیر پلاستیک، زنجیر مدولار، زنجیر دوگام، زنجیر قورباغه ای، زنجیر نقاله قرقره ای، زنجیر حرکت مستقیم، زنجیر حرکت چرخشی، زنجیر دوگام ساده، زنجیر دوگام جرخشی زنجیر، زنجیر نقاله، زنجیر غلطکی، زنجیر سری A، زنجیر سریB، جدول انتخاب زنجیر، زنجیر شاخکدار، زنجیر سوراخ دار، زنجیر استیل، زنجیر پلاستیک، زنجیر مدولار، زنجیر دوگام، زنجیر قورباغه ای، زنجیر نقاله قرقره ای، زنجیر حرکت مستقیم، زنجیر حرکت چرخشی، زنجیر دوگام ساده، زنجیر دوگام جرخشی زنجیر، زنجیر نقاله، زنجیر غلطکی، زنجیر سری A، زنجیر سریB، جدول انتخاب زنجیر، زنجیر شاخکدار، زنجیر سوراخ دار، زنجیر استیل، زنجیر پلاستیک، زنجیر مدولار، زنجیر دوگام، زنجیر قورباغه ای، زنجیر نقاله قرقره ای، زنجیر حرکت مستقیم، زنجیر حرکت چرخشی، زنجیر دوگام ساده، زنجیر دوگام جرخشی زنجیر، زنجیر نقاله، زنجیر غلطکی، زنجیر سری A، زنجیر سریB، جدول انتخاب زنجیر، زنجیر شاخکدار، زنجیر سوراخ دار، زنجیر استیل، زنجیر پلاستیک، زنجیر مدولار، زنجیر دوگام، زنجیر قورباغه ای، زنجیر نقاله قرقره ای، زنجیر حرکت مستقیم، زنجیر حرکت چرخشی، زنجیر دوگام ساده، زنجیر دوگام جرخشی زنجیر، زنجیر نقاله، زنجیر غلطکی، زنجیر سری A، زنجیر سریB، جدول انتخاب زنجیر، زنجیر شاخکدار، زنجیر سوراخ دار، زنجیر استیل، زنجیر پلاستیک، زنجیر مدولار، زنجیر دوگام، زنجیر قورباغه ای، زنجیر نقاله قرقره ای، زنجیر حرکت مستقیم، زنجیر حرکت چرخشی، زنجیر دوگام ساده، زنجیر دوگام جرخشی زنجیر، زنجیر نقاله، زنجیر غلطکی، زنجیر سری A، زنجیر سریB، جدول انتخاب زنجیر، زنجیر شاخکدار، زنجیر سوراخ دار، زنجیر استیل، زنجیر پلاستیک، زنجیر مدولار، زنجیر دوگام، زنجیر قورباغه ای، زنجیر نقاله قرقره ای، زنجیر حرکت مستقیم، زنجیر حرکت چرخشی، زنجیر دوگام ساده، زنجیر دوگام جرخشی زنجیر، زنجیر نقاله، زنجیر غلطکی، زنجیر سری A، زنجیر سریB، جدول انتخاب زنجیر، زنجیر شاخکدار، زنجیر سوراخ دار، زنجیر استیل، زنجیر پلاستیک، زنجیر مدولار، زنجیر دوگام، زنجیر قورباغه ای، زنجیر نقاله قرقره ای، زنجیر حرکت مستقیم، زنجیر حرکت چرخشی، زنجیر دوگام ساده، زنجیر دوگام جرخشی زنجیر، زنجیر نقاله، زنجیر غلطکی، زنجیر سری A، زنجیر سریB، جدول انتخاب زنجیر، زنجیر شاخکدار، زنجیر سوراخ دار، زنجیر استیل، زنجیر پلاستیک، زنجیر مدولار، زنجیر دوگام، زنجیر قورباغه ای، زنجیر نقاله قرقره ای، زنجیر حرکت مستقیم، زنجیر حرکت چرخشی، زنجیر دوگام ساده، زنجیر دوگام جرخشی زنجیر، زنجیر نقاله، زنجیر غلطکی، زنجیر سری A، زنجیر سریB، جدول انتخاب زنجیر، زنجیر شاخکدار، زنجیر سوراخ دار، زنجیر استیل، زنجیر پلاستیک، زنجیر مدولار، زنجیر دوگام، زنجیر قورباغه ای، زنجیر نقاله قرقره ای، زنجیر حرکت مستقیم، زنجیر حرکت چرخشی، زنجیر دوگام ساده، زنجیر دوگام جرخشی زنجیر، زنجیر نقاله، زنجیر غلطکی، زنجیر سری A، زنجیر سریB، جدول انتخاب زنجیر، زنجیر شاخکدار، زنجیر سوراخ دار، زنجیر استیل، زنجیر پلاستیک، زنجیر مدولار، زنجیر دوگام، زنجیر قورباغه ای، زنجیر نقاله قرقره ای، زنجیر حرکت مستقیم، زنجیر حرکت چرخشی، زنجیر دوگام ساده، زنجیر دوگام جرخشی زنجیر، زنجیر نقاله، زنجیر غلطکی، زنجیر سری A، زنجیر سریB، جدول انتخاب زنجیر، زنجیر شاخکدار، زنجیر سوراخ دار، زنجیر استیل، زنجیر پلاستیک، زنجیر مدولار، زنجیر دوگام، زنجیر قورباغه ای، زنجیر نقاله قرقره ای، زنجیر حرکت مستقیم، زنجیر حرکت چرخشی، زنجیر دوگام ساده، زنجیر دوگام جرخشی زنجیر، زنجیر نقاله، زنجیر غلطکی، زنجیر سری A، زنجیر سریB، جدول انتخاب زنجیر، زنجیر شاخکدار، زنجیر سوراخ دار، زنجیر استیل، زنجیر پلاستیک، زنجیر مدولار، زنجیر دوگام، زنجیر قورباغه ای، زنجیر نقاله قرقره ای، زنجیر حرکت مستقیم، زنجیر حرکت چرخشی، زنجیر دوگام ساده، زنجیر دوگام جرخشی زنجیر، زنجیر نقاله، زنجیر غلطکی، زنجیر سری A، زنجیر سریB، جدول انتخاب زنجیر، زنجیر شاخکدار، زنجیر سوراخ دار، زنجیر استیل، زنجیر پلاستیک، زنجیر مدولار، زنجیر دوگام، زنجیر قورباغه ای، زنجیر نقاله قرقره ای، زنجیر حرکت مستقیم، زنجیر حرکت چرخشی، زنجیر دوگام ساده، زنجیر دوگام جرخشی زنجیر، زنجیر نقاله، زنجیر غلطکی، زنجیر سری A، زنجیر سریB، جدول انتخاب زنجیر، زنجیر شاخکدار، زنجیر سوراخ دار، زنجیر استیل، زنجیر پلاستیک، زنجیر مدولار، زنجیر دوگام، زنجیر قورباغه ای، زنجیر نقاله قرقره ای، زنجیر حرکت مستقیم، زنجیر حرکت چرخشی، زنجیر دوگام ساده، زنجیر دوگام جرخشی زنجیر، زنجیر نقاله، زنجیر غلطکی، زنجیر سری A، زنجیر سریB، جدول انتخاب زنجیر، زنجیر شاخکدار، زنجیر سوراخ دار، زنجیر استیل، زنجیر پلاستیک، زنجیر مدولار، زنجیر دوگام، زنجیر قورباغه ای، زنجیر نقاله قرقره ای، زنجیر حرکت مستقیم، زنجیر حرکت چرخشی، زنجیر دوگام ساده، زنجیر دوگام جرخشی زنجیر، زنجیر نقاله، زنجیر غلطکی، زنجیر سری A، زنجیر سریB، جدول انتخاب زنجیر، زنجیر شاخکدار، زنجیر سوراخ دار، زنجیر استیل، زنجیر پلاستیک، زنجیر مدولار، زنجیر دوگام، زنجیر قورباغه ای، زنجیر نقاله قرقره ای، زنجیر حرکت مستقیم، زنجیر حرکت چرخشی، زنجیر دوگام ساده، زنجیر دوگام جرخشی زنجیر، زنجیر نقاله، زنجیر غلطکی، زنجیر سری A، زنجیر سریB، جدول انتخاب زنجیر، زنجیر شاخکدار، زنجیر سوراخ دار، زنجیر استیل، زنجیر پلاستیک، زنجیر مدولار، زنجیر دوگام، زنجیر قورباغه ای، زنجیر نقاله قرقره ای، زنجیر حرکت مستقیم، زنجیر حرکت چرخشی، زنجیر دوگام ساده، زنجیر دوگام جرخشی زنجیر، زنجیر نقاله، زنجیر غلطکی، زنجیر سری A، زنجیر سریB، جدول انتخاب زنجیر، زنجیر شاخکدار، زنجیر سوراخ دار، زنجیر استیل، زنجیر پلاستیک، زنجیر مدولار، زنجیر دوگام، زنجیر قورباغه ای، زنجیر نقاله قرقره ای، زنجیر حرکت مستقیم، زنجیر حرکت چرخشی، زنجیر دوگام ساده، زنجیر دوگام جرخشی زنجیر، زنجیر نقاله، زنجیر غلطکی، زنجیر سری A، زنجیر سریB، جدول انتخاب زنجیر، زنجیر شاخکدار، زنجیر سوراخ دار، زنجیر استیل، زنجیر پلاستیک، زنجیر مدولار، زنجیر دوگام، زنجیر قورباغه ای، زنجیر نقاله قرقره ای، زنجیر حرکت مستقیم، زنجیر حرکت چرخشی، زنجیر دوگام ساده، زنجیر دوگام جرخشی