تماس با ما چاپ صفحه نقشه سایت

زنجیر نقاله قرقره ای

از این نوع زنجیر بری خطوط انباشت کالا استفاده می شود که وجود قرقره هرزگرد به روی زنجیر باعث کاهش قابل توجه صدا و افزایش عمر زنجیر می شود.

Weight
Kg/m
Backflex Radius (min) Working Load (max) Plate Width Chain Type
inch mm lbf (21°c) N (21°c) inch mm
2.20 15.75 400 276 1230 3.25 82.5 LBP831-K325
 

 

Weight
Kg/m
Backflex Radius (min) Working Load (max) Plate Width Chain Type
inch mm lbf (21°c) N (21°c) inch mm
6.80 15.75 400 603 2680 10.00 254.0 LBP821-K1000
8.10 15.75 400 603 2680 12.00 304.8 LBP821-K1200
 

 

Weight
Kg/m
Backflex Radius (min) Sidefiex Radius (min) Working Load (max) Plate Width Chain Type
inch mm inch mm lbf (21°c) N (21°c) inch mm
5.71 15.75 400 26.77 680.0 860 3830 10.00 254.0 LBP882TAB-K 1000
6.38 26.77 680.0 12.00 304.8 LBP882TAB-K 1200