تماس با ما چاپ صفحه نقشه سایت

مفاهیم کلی زنجیر

کاربرد زنجیر

سه کاربرد اصلی زنجیر عبارت است از:

1- انتقال قدرت
2- تبدیل حرکت یا نقاله
3- تایمینگ یا همزمان کردن حرکت

نکاتی پیرامون مکانیزم زنجیری

1- یک مکانیزم زنجیری دارای اجزایی همچون چرخ زنجیر محرک و متحرک می باشد که بروی محورهای دوار قرار دارند.

2- در این مکانیزم باید میزان شل بودن زنجیر به تناوب بررسی و تنظیم شود و توسط رگلاژ چرخ زنجیرها یا استفاده از زنجیر سفت کن که در قسمت شل زنجیر قرار میگیرد این مهم لحاظ گردد. در شکل زیر نمای یک مکانیزم ساده زنجیر ارایه شده است:

مکانیزم زنجیری

3- چرخ زنجیرهایی که با یک طرف زنجیر درگیر هستند در یک جهت می چرخند و اگر چرخ زنجیرها در دو طرف باشند در خلاف هم می چرخند.

4- هرچه قطر دنده نصب شده بروی محور موتور بزرگتر شود، سرعت چرخ زنجیر مقابل بیشتر و هرچه کوچکتر شود، سرعت کمتر خواهد شد.

5- بهتر است که زنجیرهای با گام (فاصله دو پین متوالی Pitch) بلندتر از دنده های با قطر بیشتر استفاده شود تا از فرسایش بیشتر زنجیر جلوگیری شود.

6- با توجه به نوع کار و توان قابل انتقال می توان از زنجیرهای چند رشته یا چند رشته زنجیر در کنار هم استفاده کرد.